kontakt
kontakt
pomocník
pomocník
pravidlá bazáru
pravidlá bazáru
moje inzeráty
moje inzeráty
hľadať inzerát
hľadať inzerát
vložiť inzerat
vložiť inzerát

Zásady ochrany osobných údajov

Úvodní ustanovení:

 • Tento dokument sumarizuje základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webových stránok umiestnených na adrese https://www.top-bazar.sk (ďalej len "Server").
 • Server je prevádzkovaný fyzickou osobou Radoslavom Niče, IČO 76078396, so sídlom Rapotín, Nová 345 (ďalej len: "Prevádzkovateľ"), ktorý tak pôsobí ako správca osobných údajov. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú dostupné na kontaktnej stránke umiestnené na https://www.top-bazar.sk/kontakt/.
 • Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Spracovávané osobné údaje:

 • Spracovávame predovšetkým osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb, resp. uzatvorenie zmluvy o užívaní tejto služby. Ide o údaje, ktoré nám oznámite pri vkladaní inzerátu do Servera: Meno a priezvisko, lokalita, e-mailová adresa a telefón.
 • Ďalej spracovávame tiež údaje, ktoré od získame tým, že používate naše služby: IP adresa a súbory cookies. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke zásad používania súborov cookie, umiestnené na https://www.top-bazar.sk/pouzivanie-cookie/.

Účel spracovania:

 • Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým aby sme mohli spravovať užívateľské účty Servera, aby sme Vám mohli poskytovať služby o ktoré ste prejavili záujem (či už ide o služby bezplatné alebo platené) a aby sme mohli zabezpečiť a neustále zvyšovať bezpečnosť našich služieb a tým aj Vašich údajov. Poskytovanie služby Serveru zahŕňa napr .:
  • Možnosť vkladať inzerciu.
  • Možnosť získania prehľadu inzerátov využitím služby Moje inzeráty.
  • Umožnenie kontaktu pomocou kontaktného formulára.
 • Vaše údaje ďalej spracovávame na účely:
  • Zobrazovanie iba reklám na základe záujmov návštevníka Servera.
  • Vykonávanie analýz a meraní - Prevádzkovateľ zisťuje napríklad návštevnosť Servera, počet prezretých stránok, typ zariadenia, čas stavaná na stránkach... Tieto údaje sú zbierané pomocou anonymizovaných dát.
  • Vykonávanie priameho marketingu - ide najmä o zasielanie obchodných oznámení a newsletterov.
  • Analýzy Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám.
  • Zodpovedanie Vášho dotazu zaslaného na uverejnenú e-mailovú adresu.
  • Plnenie ostatných zákonných povinností - napr. Poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejnej moci.
 • Ďalej spracovávame tiež údaje, ktoré od získame tým, že používate naše služby: IP adresa a súbory cookies. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke zásad používania súborov cookie, umiestnené na https://www.top-bazar.sk/pouzivanie-cookie/.

Právny základ spracovanie:

 • Plnenie zmluvy, v prípade, že sa jedná o využívanie služieb Serveru, teda služieb, ktoré ste začali cielene užívať (vloženie inzerátu).
 • Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa - danej záujmom na ochrane našich práv, archivácia pre prípad nutnosti poskytnutia súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, spracovaním na štatistické účely, meranie návštevnosti, analýze Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym preferenciám, zlepšovanie obsahu našich stránok a ich vývoji, zaistenie bezpečnosti našich systémov a siete a na priamemu marketingu.
 • Plnenie zákonných požiadaviek - predchádzanie delikty činnosti aj.

Zoznam spracovateľov:

 • Prevádzkovateľ je oprávnený využiť služby spracovateľov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie služieb. Ide o tieto kategórie:
  • Poskytovatelia platobných braný.
  • Poskytovatelia analytických nástrojov.
  • Prevádzkovatelia reklamných systémov.
  • Osoby, ktorá riadi technickú prevádzku služby.
 • V určitých prípadoch sme tiež povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.

Ddoba uchovania:

 • Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po takto uvedenú dobu:
  • Evidencia vložených inzerátov - osobné údaje sú u vložených inzerátov uchované po dobu ich publikácie vo verejnej časti bazáru a následne ete 2 roky po ich odstránení. (Viac informácií o lehotách, priebehu a možnostiach odstránenie inzerátu nájdete v pravidlách inzercie umiestnených na https://www.top-bazar.sk/pravidla-bazaru/.)
  • Zobrazovanie iba reklám na základe záujmov návštevníka Serveru - max. 6 mesiacov
  • Vykonávanie analýz a meraní - max. 6 mesiacov
  • Údaje získané v súvislosti so zaslaním Vášho dotazu - max. 1 rok

Práva dotknutých osôb:

 • Máte právo požadovať od Prevádzkovateľovi informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
 • Máte právo požadovať od Prevádzkovateľovi vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov.
 • Máte právo vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.
 • Máte právo požadovať od Prevádzkovateľovi obmedzenia spracovania osobných údajov, popr. vymazanie osobných údajov - je možné ho uplatniť iba za predpokladu, že nie sú osobné údaje už potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.
 • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.